Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του Συλλόγου

Προώθηση της Ισότητας των Ευκαιριών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στο Δήμο Άργους.

Με την υπ΄ αριθμόν 204121/12-12-2007 απόφαση επιχορήγησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Αργολίδος υλοποιεί το υποέργο (κωδικός υποέργου:381) με τίτλο σχεδίου δράσης “Προώθηση της Ισότητας των Ευκαιριών για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στο Δήμο Άργους” στο πλαίσιο του έργου (Κωδικός έργου: 117985) “Δράσεις Ενίσσχυσης Απασχόλησης Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ” (Β Κύκλος).

Το έργο εποπτεύεται από την Ειδική Υπηηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαικό Κοινωτικό Ταμείο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στόχοι του υποέργου:

  • Η ανάδειξη και προβολή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειες τους, όπως επίσης και η εξεύρεση τρόπων υποστήριξης αυτών.
  • Η ηθική υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία καθώς και των οικογενιεών τους, καθώς και η ενημέρωση τους σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για στήριξη.
  • Η κοινωνικοποίηση των νεαρών ατόμων με αναπηρία.
  • Η κατάρριψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σε σχέση με τα ΑΜΕΑ στην πολή του Άργους.
  • Η δημιουργία ενός αυτοδύναμου δικτύου εθελοντών (κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων) με την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών της πόλης μας για την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους.
  • Η δικτύωση του Συλλόγου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσει γνώση καλών πρακτικών και μεθοδολογίας.
  • Η συνεργασία με παρεμφερείς υπηρεσίες, όπως το Ειδικό Σχολείο, ΕΕΕΕΚ Αργολίδος και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αργολίδας.
  • Η συνεργασία με άλλους υπάρχοντες Συλλόγους, όπως ο Σύλλογος Τυφλών, Νεφροπαθών και Διαβητικών.
  • Η ενίσχυση και ενδυνάμωση του φορέα υλοποίησης προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία σε θέματα που αφορούν τα ΑΜΕΑ και τις οικογένειες που τα φροντίζουν.